Nửa Đêm

Là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Mao Thuẫn, nửa đêm khắc họa những tranh đấu, mưu mẹo trong giới kĩ nghệ và tài chính trung quốc những năm 30. Mao Thuẫn xây dựng nhiều nhân vật kiểu mẫu của từng hạng người khác nhau tạo ra một bối cảnh sinh động và chân thực. Tiếp tục đọc “Nửa Đêm”